Algemene voorwaarden

1.3 Chateaubriand behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2.Aanbod en Overeenkomst
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Consument tot het doen van een aanbod. Chateaubriand is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Consument, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. Het definitieve factuurbedrag kan afwijken door afwijkingen in gewicht van de verkochte porties (maximaal 10%). De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod van de potentiële Consument als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
De potentiële Consument heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Chateaubriand verzonden. Deze gegevens zijn door Dry Aged Meat ontvangen; of
Chateaubriand heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële Consument, welke offerte door de potentiële Consument schriftelijk akkoord is bevonden.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Chateaubriand herroepen worden in geval de Consument niet aan de door Chateaubriand gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Consument in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Chateaubriand worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Chateaubriand kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3.Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Consument is de prijs verschuldigd die Chateaubriand in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, Chateaubriand geen producten zal leveren.
3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Chateaubriand worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
4.Betaling
Bij bestellingen via de Website kan de Consument betalen middels vooruitbetaling, via een orderbevestiging. Hier gelden de regels volgens Art.7:23 BW: de verhouding tussen koper en verkoper.
5.Levering en Leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Consument door of namens Chateaubriand afgeleverd of op de door Consument opgeven bezorgdatum. De door Chateaubriand aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.3 De Consument is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Consument noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Consument of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Chateaubriand vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten.
5.5 Terstond na ontvangst dient de Consument de producten te controleren. Indien de Consument producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Consument dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Consument contact opnemen met onze klantenservice via 10.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.